Nuluren- of oproepcontract

8 vragen over het nuluren- of oproepcontract

Wat is een nuluren contract?

Een nuluren overeenkomst, ook wel oproep-overeenkomst genoemd, is een overeenkomst waarin je afspreekt dat de medewerker alleen werkt als hij of zij wordt opgeroepen of ingeroosterd is. De werknemer heeft dus geen gegarandeerd loon, er is echter wel een verplichting voor de werknemer om aan het werk te gaan. Er geldt, behoudens enkele uitzonderingen, een minimale oproepduur van 3 uur per oproep. Wanneer een medewerker voor de eerste keer aan de slag gaat en het is nog onzeker hoeveel werk er is, is een nuluren overeenkomst een goede oplossing. 

Moet ik het aantal te werken uren periodiek doorgeven?

Normaal gesproken plan je een medewerker wekelijks in en geef je hem of haar aan welke uren zij of hij verwacht wordt de komende week. Een oproeping moet minimaal 4 dagen van tevoren worden gemeld. Een medewerker heeft dan ook het recht op die ingeroosterde uren. Bij ziekte heeft hij of zij ook recht op doorbetaling van die ingeroosterde uren.

Hoe lang en hoe vaak mag ik iemand een nuluren contract geven?

In principe kan een medewerker met een nuluren overeenkomst na drie maanden eventueel een beroep doen op een minimum vast aantal te werken uren. Na drie maanden kan de medewerker aanspraak maken om ingepland te worden overeenkomstig het gemiddeld aantal uren van de voorgaande drie maanden. Na een jaar moet de werkgever een schriftelijk aanbod doen met een vast aantal uren gebaseerd op de gemiddelde omvang. Een oproepovereenkomst is dan niet meer toegestaan. Uitzondering hierop is als de medewerker expliciet zelf afziet van een vaste arbeidsomvang.

Eindigt het contract als ik de medewerker niet meer oproep?

Nee, een medewerker met een nuluren contract van bijvoorbeeld een half jaar, blijft “in dienst” tot afloop of eerdere ontbinding van de overeenkomt. Als u de medewerker na twee maanden in het geheel niet meer oproept, kan hij of zij dus geen beroep doen op een WW uitkering.  Ook gelden, indien iemand door ziekte niet meer werkt, onverkort de verplichtingen conform de wet poortwachter.

Hoe zit het met loondoorbetaling bij ziekte?

Een medewerker heeft recht op loondoorbetaling van het aantal ingeplande of ingeroosterde uren van de opkomende periode. Wanneer de medewerker al meer dan 3 maanden werkt dient de werkgever het gemiddeld aantal uren van de voorgaande drie maanden uit te keren tot aan het herstel of de afloop van het contract. Indien dat niet van toepassing heeft, heeft  de medewerker in sommige gevallen recht op een uitkering van het UWV.

Moet iemand altijd voor minimaal 3 uur worden oproepen?

In principe wel, tenzij e expliciet iets anders overeenkomt. Als de werkgever en werknemer overeenkomen dat het bijvoorbeeld ook een uur kan zijn, dan is dat toegestaan. Het moet dan wel vast gelegd zijn, anders wordt er vanuit gegaan dat het minimaal 3 uur betreft. Wanneer iemand door omstandigheden korter werk, omdat de medewerker bijvoorbeeld drie uur is ingeroosterd, maar een uur te laat komt, is het verstandig dit aan ons door te geven.

Bouwt een oproepkracht verlof, vakantiegeld en pensioen op?

Voor de opbouw van verlofdagen, vakantiegeld en pensioen gelden dezelfde regels als voor medewerkers die een vast aantal uren werken. Uiteraard is de reservering en inhouding naar rato van het aantal werkelijk gewerkte uren.

Wat is rechtsvermoeden?

Als een medewerker regelmatig wordt opgeroepen, kan deze na 3 maanden een beroep doen op een ‘rechtsvermoeden’ over de omvang van de arbeid.  De medewerker heeft dan recht op een arbeidsovereenkomst met een gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen 3 maanden. Er moet dan wel sprake zijn (geweest) van structurele en regelmatige arbeid en niet slechts het af en toe invallen ter vervanging van ziekte/verlof van andere werknemers.

contract-

Ongewoon zorgeloos werkgeverschap betekent dat wij je uiteraard op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom werk en wetgeving. moof.hrm is daarbij ons platform. Alles wat je wilt (en moet) weten over werk in onze serie Kenniskaarten: ieder onderwerp helder toegelicht in 8 simpele vragen die iedereen eigenlijk over het betreffende onderwerp heeft.