Gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring

Gebruikersvoorwaarden Moof all

Welke regels gelden er voor het gebruik van het platform Moof.All ?

Toepasselijkheid

Artikel 1.

Deze Gebruikersvoorwaarden gelden voor het gebruik van jou als deelnemer en/of gebruiker van Moof.All . Door gebruik van Moof.All geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

Moof.All

Artikel 2.

Moof.All zorgt voor een beveiligde omgeving om ondernemers te verbinden. Met Moof.All kunnen ondernemers met elkaar kennis delen, in contact komen, vraag en aanbod koppelen etc.

Artikel 3.

Moof.All wordt beheerd door Moofpeople Payroll Solutions te Barneveld. Moofpeople Payroll Solutions zal zich inspannen om Moof.All aan jou ter beschikking te stellen en om de niet-beschikbaarheid van Moof.All tot een redelijk niveau te beperken. Moofpeople Payroll Solutions geeft geen garantie dat Moof.All te allen tijde zonder onderbrekingen of fouten functioneert. Moofpeople Payroll Solutions behoudt zich het recht voor, eventueel zonder vooraankondiging, onderhoudswerkzaamheden aan Moof.All uit te voeren als zij dit nodig acht.

Gedragsregels

Artikel 4.

Bij aanmelding op Moof.All ontvang je een e-mail met instructies hoe je een strikt persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot Moof.All. Je moet je inloggegevens strikt persoonlijk houden, zorgvuldig bewaren en geheim houden. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

Artikel 5.

Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens, als bedoeld in artikel 4, bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van je (inlog)gegevens moet je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Telefonisch:
  telefoon +31(0)33 – 763 0777
  Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur – 17.00 uur
 • E-mail:
  moofall@moofpeople.com
 • Post:
  Moofpeople Payroll Solutions B.V.
  Anthonie Fokkerstraat 49-D
  3772 MP Barneveld

Wij zullen dan per omgaande de inloggegevens blokkeren en je ontvangt zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens.

Artikel 6.

Moof.All behoort toe aan Moofpeople Payroll Solutions en wordt aan jou ter beschikking gesteld voor de daarvoor specifiek gestelde doeleinden, te weten:

 • het verbinden van ondernemers;
 • het raadplegen van informatie door ondernemers voor ondernemers;
 • het plaatsen informatie door ondernemers voor ondernemers;
 • het koppelen van vraag en aanbod van diensten;

Je mag Moof.All alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze aan je ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 7.

Bij het gebruik van Moof.All moet je de volgende gedragsregels in acht nemen:

 • alle berichten op Moof.All worden geplaatst onder jouw eigen naam;
 • het is uitdrukkelijk niet toegestaan om dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische, discriminerende dan wel anderszins aanstootgevende berichten te plaatsen;

Artikel 8. 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en merkenrechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op Moof.All zijn eigendom van Moofpeople Payroll Solutions. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag je (delen van en/of materialen/documenten op) Moof.All niet kopiëren, bewerken of aan derden ter beschikking stellen. Dat mag ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks.

Artikel 9. 

Alle gebruikers/deelnemers van Moof.All hechten er waarde aan dat informatie welke via Moof.All worden gedeeld vertrouwelijk zijn en niet met derden mogen worden gedeeld, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de betrokken gebruiker/deelnemer die het betreft. Het gaat dan om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan de gebruiker/deelnemer behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is.

De geheimhouding geldt zowel ten tijde als na afloop van het gebruik van Moof.All .

Controle en Aansprakelijkheid

Artikel 10.

Moofpeople Payroll Solutions beheert Moof.All . Wij kunnen het gebruik van Moof All op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden controleren. Wij controleren, al naar gelang het gebruik:

 • Voorafgaand bij registratie;
 • Steekproefsgewijs gedurende het gebruik;
 • Achteraf op basis van klachten.

Artikel 11.

Moofpeople Payroll Solutions is, ingeval je in strijd handelt met de Gebruikersvoorwaarden, bevoegd om maatregelen te nemen die zij gelet op de omstandigheden van het geval in redelijkheid gepast acht. Je kunt hierbij denken aan het afgeven van een waarschuwing en/of het ontzeggen van de toegang tot Moof.All .

Artikel 12.

Bij handelen in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van ICT-systemen en  internet, kan er een boete worden opgelegd. De boete strekt tot persoonlijk voordeel van Moofpeople Payroll Solutions. De boete bedraagt per overtreding
€ 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro). De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van Moofpeople Payroll Solutions op grond van de wet of enige overeenkomst om in plaats van de boete schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

Artikel 13.

Je bent aansprakelijk voor alle gevolgen van je activiteiten op Moof.All en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van jouw (inlog)gegevens. Moofpeople Payroll Solutions is nimmer aansprakelijk voor enige schade en/of kosten, noch voor het verlies van jouw (persoons)gegevens bij onbevoegd, onzorgvuldig gebruik van Moof.All .

Artikel 14.

Moofpeople Payroll Solutions treft alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek en de (persoons)gegevens welke op Moof.All worden verwerkt, in redelijkheid van Moofpeople Payroll Solutions kan worden gevergd teneinde jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Aansprakelijkheid van Moofpeople Payroll Solutions voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,-- per gebeurtenis en maximaal € 2.500,-- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Moofpeople Payroll Solutions zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Privacy

Artikel 15.

De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze Privacyverklaring.

Toepasselijk recht

Artikel 16.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is op deze Gebruikersvoorwaarden het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met deze Gebruikersvoorwaarden, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Midden Nederland.

Wijzigingen

Artikel 17.

Moofpeople Payroll Solutions heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen. De laatste versie van de Gebruikersvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen op Moof.All .

 

Barneveld, mei 2020

 

Privacyverklaring Moof All

Moof.All wordt beheerd door Moofpeople Payroll Solutions B.V. te Barneveld. Moofpeople is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers/gebruikers van Moof.All van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Verwerking van persoonsgegevens Moof All

Tot het besloten deel van Moof.Alll kan alleen met een door onze toegekende login (gebruikersnaam en wachtwoord) toegang worden verkregen.

Hiertoe worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon (voor- en achternaam)
 • Mailadres
 • Contactgegevens
 • Linked-in profiel

Op het moment dat u zich aanmeldt, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening en het gebruik van Moof.All.

Moofpeople legt uitsluitend persoonsgegevens vast als dat nodig is om Moof.All uit te kunnen voeren, aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. In beginsel worden er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, tenzij dit uitdrukkelijk noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

Moofpeople doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Moofpeople met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en is een verwerkersovereenkomst gesloten, tenzij deze derde zelf verwerkingsverantwoordelijke is.

Cookies

Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Moof.All maakt derhalve gebruik van cookies en webstatistieken.

Uw rechten

U hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving - en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden - de volgende rechten:

 • om inzage te vragen in uw persoonsgegevens;
 • om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
 • om onvolledige informatie compleet te maken;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten "beperken";
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen kunt u contact opnemen met

Moofpeople
t.a.v. Coordinator Privacy en Informatiebeveiliging
Anthonie Fokkerstraat 49D
3772 MP Barneveld
info@moofpeople.com

Wij zullen binnen één maand op uw verzoek reageren.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Moofpeople, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens.

Wijzigingen

Moofpeople kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. Het meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op Moof.All. Deze versie is bijgewerkt in mei 2020.

 

Ik heb een vraag !

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

ik heb een vraag !